Laat onze ganzen leven! (2)

reactie Vogelbescherming bis

Aan Bestuur en Ledenraad van

Vogelbescherming Nederland

Postbus 925

3700 AX Zeist

 t.a.v. Gerald Derksen

 Uw kenmerk 13-SC-K023

 Utrecht 24 april 2013

 Geachte heer Derksen,

In uw reactie op mijn brief van 16 april jongstleden gaat u in op geen enkele van de argumenten op grond waarvan ik meen dat Vogelbescherming het zogenaamde Ganzenakkoord niet had mogen sluiten.

Dat vind ik erg jammer.

In plaats daarvan veronderstelt u dat ik niet of slecht op de hoogte zou zijn van de overwegingen van Vogelbescherming om dit akkoord te tekenen, en van het maatschappelijke krachtenveld waarin zij opereert.

Dat is een misverstand. Uiteraard heb ik kennis genomen van de toelichting van Vogelbescherming op het Ganzenakkoord, en van de redenen waarom zij meende dit akkoord te moeten tekenen. Zou mij dat hebben overtuigd, dan had ik mijn brief niet geschreven.

Welke uitleg u ook aan het akkoord geeft, onverlet blijft dat Vogelbescherming zich door het ondertekenen ervan medeverantwoordelijk maakt voor het systematisch en planmatig doden van vele honderdduizenden ganzen in ons land. Het dagblad Trouw van 15/01/13 spreekt in dit verband over 500.000 ganzen die voornamelijk door vergassing om het leven zullen worden gebracht. Trouw baseert zich daarbij op een schriftelijke toelichting van de gezamenlijke provincies op het akkoord.

Dit is onder welke omstandigheden dan ook onaanvaardbaar en onnodig, om al de redenen die ik in mijn brief van 16 april heb genoemd.

Maar de overheid wil niet alle schade aan boeren vergoeden, en daarom eisen de boeren dat het aantal ganzen wordt ‘teruggebracht’. Dat is de situatie waar we nu eenmaal mee te maken hebben, zegt u.

De situatie waar we mee te maken hebben wordt niet gedicteerd door onveranderlijke natuurwetten, maar door de politiek. Niets veranderlijker dan de politiek. Politieke stemmingen kunnen omslaan, politieke situaties veranderen constant onder druk van maatschappelijke krachten, en morgen zal de politieke constellatie een andere zijn dan vandaag.

Daarom doen we niet mee aan de waan van de dag. Als de waan van de dag dicteert dat er een half miljoen ganzen moet worden vergast, dan is het niet onze taak daarvoor te zwichten, maar om die waan te doorbreken en een andere politieke realiteit te scheppen. Yes, we can zou ik bijna zeggen. Zonder een sprankje idealisme vaart niemand wel, ook Vogelbescherming niet.

Helaas is daarvan op dit moment geen sprake. Vogelbescherming zwicht voor de ondeugdelijke argumenten van een agrarische lobby die alleen maar ganzen wil doden. En vervreemdt daardoor haar eigen achterban van zich. Zodoende bewijst Vogelbescherming niet alleen onze ganzen, maar ook zichzelf een slechte dienst.

Ik heb op dit moment aan u nog slechts een enkele vraag: zijn bestuur en/of ledenraad van Vogelbescherming, gelet op de verstrekkende gevolgen van dit ganzenakkoord, bereid tot een ledenraadpleging, en zo ja, zijn zij dan ook bereid zich te conformeren aan de uitkomst daarvan?

Ik zeg u op voorhand dat ik het onbevredigend en teleurstellend zou vinden, wanneer u dit verzoek met de statuten in de hand op louter formele gronden (die ik zelf ook wel kan bedenken) zou afwijzen.

Met vriendelijke groet,

Ed Mather.

Niet langer welkom

2

In Nederland dreigt een half miljoen overzomerende grauwe ganzen en brandganzen te worden vergast. Te wat? Vergast ja, dat lees je goed. Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben er godbetert mee ingestemd. Ben je lid van een van deze organisaties? Verhef dan je stem en laat ze weten dat je het hier niet mee eens bent! Waarom niet? Blader een blogje terug! (Wordt vervolgd)

Klik hier voor een grotere afbeelding

Laat onze ganzen leven

Open brief aan:

Vogelbescherming Nederland

Utrecht 16 april 2013

Op 6 december 2012 sloten Vogelbescherming Nederland en nog een zestal andere organisaties[1] het zogenaamde Ganzenakkoord.

Dit akkoord wil de aantallen overzomerende grauwe ganzen en brandganzen in ons land terugbrengen tot het niveau van respectievelijk 2005 en 2011, om zodoende de door ganzen veroorzaakte schade aan landbouwgewassen en natuurgebieden te beperken. Deze doelstelling denken de deelnemers aan het akkoord met name te bereiken door het op grote schaal vergassen van ganzen met CO2. Zo zullen er de komende jaren in ons land een half miljoen ganzen worden vergast, of anderszins worden gedood[2].

Als jarenlang lid van de Vogelbescherming protesteer ik tegen de deelname van Vogelbescherming Nederland aan dit akkoord. Het is een vereniging die is opgericht om vogels te beschermen onwaardig actief mee te werken aan het doden van een half miljoen overzomerende ganzen, zelfs wanneer in ruil daarvoor ganzen in de winter betrekkelijk met rust worden gelaten[3].

Er bestaan immers ook diervriendelijke methoden om de ganzenpopulaties in ons land te reguleren en schade aan landbouwgewassen en natuur te voorkomen. In een brief aan de Provinciale Staten der 12 provinciën van 21/01/2013 noemt de Dierenbescherming een aantal van dergelijke alternatieven, zoals het voor ganzen afschermen van agrarisch gebied door het plaatsen van kuikenrasters; het aantrekkelijker maken van die gebieden waar ganzen wel mogen foerageren door ze in te zaaien met witte klaver (wat ganzen lekkerder vinden dan bemest gras); het reguleren van de waterstand; het niet bejagen van vossen, enzovoort. In plaats van akkoord te gaan met het massaal uitroeien van ganzen zou Vogelbescherming moeten inzetten op het verder ontwikkelen, propageren en implementeren van dergelijke diervriendelijke methoden om de ganzenproblematiek, voor zover daar sprake van is, beheersbaar te maken.

Voor zover daar sprake van is: het ganzenprobleem is immers voor een deel ook een perceptieprobleem. Andere dieren zoals kraaien, kauwtjes, houtduiven of konijnen zijn net zo verantwoordelijk voor schade aan landbouwgewassen, alleen de gans krijgt overal de schuld van[4]. En we moeten die schade nu ook weer niet overdrijven: ze bedraagt hooguit 2 % van de agrarische productieopbrengst[5], terwijl het aandeel van land en tuinbouwproducten in 2011 slechts 1.5%  van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg (tendens: dalend). Macro-economisch gesproken is het hele ganzenprobleem behoorlijk onbeduidend.

De imagoschade die Vogelbescherming in binnen- en buitenland oploopt door deelname aan dit ganzenakkoord is daarentegen enorm. Met welk moreel gezag denkt Vogelbescherming zich nog te kunnen keren tegen, bijvoorbeeld, het schieten van trekvogels op Malta, wanneer zij zich zelf medeverantwoordelijk maakt voor het uitroeien van een half miljoen ganzen in eigen land?

Door in te stemmen met dit akkoord voltrekt Vogelbescherming een breuk met alles waarvoor zij in het verleden heeft gestaan. Zelf zegt zij weliswaar vast te houden aan haar standpunt dat vogels niet gedood mogen worden, maar gelet op de doelstelling van het akkoord lijkt dat toch vooral verbale retoriek. Hoe dan ook: voor zo’n ingrijpende beslissing als het akkoord gaan met het doden van een half miljoen ganzen was een ledenraadpleging wel op zijn plaats geweest. Die heeft niet plaatsgevonden. Ik betreur dat. En een ding moge duidelijk zijn: namens mij heeft Vogelbescherming dit akkoord in elk geval niet gesloten.

Ik gun Vogelbescherming heel veel leden opdat zij telkens waar en wanneer dat nodig is een vuist kan maken om vogels te beschermen. Maar dan moet zij dat wel doen, en ophouden zich te gedragen als een burgemeester in oorlogstijd (“Zonder ons was het allemaal nog veel erger”). Het onderschrijven van dit Ganzenakkoord is een historische vergissing. Het doden van een half miljoen wilde dieren is moreel onaanvaardbaar, het bezorgt Vogelbescherming in binnen- en buitenland een slechte naam, en het zal, wanneer dit akkoord eenmaal in zijn volle omvang geïmplementeerd wordt, ongetwijfeld ook tot het nodige ledenverlies leiden.

Ik hoop en wens dan ook dat Vogelbescherming alsnog uit dit akkoord stapt. Dat zal haar zeker niet door iedereen in dank worden afgenomen, maar hier geldt uiteindelijk wel het ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.

Met vriendelijke groet,

Ed Mather


[1] Deze andere organisaties zijn  de 12 Landschappen, de Federatie Particulier grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, en Staatsbosbeheer

[2] Trouw, 15/01/13

[3] Betrekkelijk want dit geldt bijvoorbeeld niet voor Nijlganzen, Canadese ganzen, Indische ganzen en soepganzen, die als zg. ‘exoten’ het hele jaar door mogen worden gedood, terwijl de overige ganzensoorten  ook in de winter buiten de rustgebieden mogen worden verjaagd en geschoten ter bescherming van kwetsbare gewassen.

[4] Gans is onterecht kwaaie pier bij boeren, Volkskrant 16/04/2013

[5] Idem

[6] Trouw, 15/01/13,