No future

7

Canadese gans met pulletjes.

Schattig hè?

Jammer alleen dat deze gansjes, nota bene met medewerking van Vogelbescherming Nederland,  binnenkort allemaal zullen worden uitgeroeid.

In een schriftelijke toelichting der gezamenlijke provincies op het onlangs gesloten >Ganzenakkoord  heet het immers dat de totale populatie van 200.000 boerenganzen en exoten als de Nijlgans en Canadese gans “planmatig” uit ons land moet worden “weggenomen”. Planmatig weggenomen, ja, ja. Het laffe eufemisme maakt niettemin duidelijk wat de bedoeling is: alle Nijlganzen, Canadese Ganzen, Indische Ganzen en soepganzen aan het gas.

Vogelbescherming, bent u daar nog?

Klik hier voor een grotere afbeelding

Locatie: Plas Laagraven, Utrecht

Laat onze ganzen leven! (2)

reactie Vogelbescherming bis

Aan Bestuur en Ledenraad van

Vogelbescherming Nederland

Postbus 925

3700 AX Zeist

 t.a.v. Gerald Derksen

 Uw kenmerk 13-SC-K023

 Utrecht 24 april 2013

 Geachte heer Derksen,

In uw reactie op mijn brief van 16 april jongstleden gaat u in op geen enkele van de argumenten op grond waarvan ik meen dat Vogelbescherming het zogenaamde Ganzenakkoord niet had mogen sluiten.

Dat vind ik erg jammer.

In plaats daarvan veronderstelt u dat ik niet of slecht op de hoogte zou zijn van de overwegingen van Vogelbescherming om dit akkoord te tekenen, en van het maatschappelijke krachtenveld waarin zij opereert.

Dat is een misverstand. Uiteraard heb ik kennis genomen van de toelichting van Vogelbescherming op het Ganzenakkoord, en van de redenen waarom zij meende dit akkoord te moeten tekenen. Zou mij dat hebben overtuigd, dan had ik mijn brief niet geschreven.

Welke uitleg u ook aan het akkoord geeft, onverlet blijft dat Vogelbescherming zich door het ondertekenen ervan medeverantwoordelijk maakt voor het systematisch en planmatig doden van vele honderdduizenden ganzen in ons land. Het dagblad Trouw van 15/01/13 spreekt in dit verband over 500.000 ganzen die voornamelijk door vergassing om het leven zullen worden gebracht. Trouw baseert zich daarbij op een schriftelijke toelichting van de gezamenlijke provincies op het akkoord.

Dit is onder welke omstandigheden dan ook onaanvaardbaar en onnodig, om al de redenen die ik in mijn brief van 16 april heb genoemd.

Maar de overheid wil niet alle schade aan boeren vergoeden, en daarom eisen de boeren dat het aantal ganzen wordt ‘teruggebracht’. Dat is de situatie waar we nu eenmaal mee te maken hebben, zegt u.

De situatie waar we mee te maken hebben wordt niet gedicteerd door onveranderlijke natuurwetten, maar door de politiek. Niets veranderlijker dan de politiek. Politieke stemmingen kunnen omslaan, politieke situaties veranderen constant onder druk van maatschappelijke krachten, en morgen zal de politieke constellatie een andere zijn dan vandaag.

Daarom doen we niet mee aan de waan van de dag. Als de waan van de dag dicteert dat er een half miljoen ganzen moet worden vergast, dan is het niet onze taak daarvoor te zwichten, maar om die waan te doorbreken en een andere politieke realiteit te scheppen. Yes, we can zou ik bijna zeggen. Zonder een sprankje idealisme vaart niemand wel, ook Vogelbescherming niet.

Helaas is daarvan op dit moment geen sprake. Vogelbescherming zwicht voor de ondeugdelijke argumenten van een agrarische lobby die alleen maar ganzen wil doden. En vervreemdt daardoor haar eigen achterban van zich. Zodoende bewijst Vogelbescherming niet alleen onze ganzen, maar ook zichzelf een slechte dienst.

Ik heb op dit moment aan u nog slechts een enkele vraag: zijn bestuur en/of ledenraad van Vogelbescherming, gelet op de verstrekkende gevolgen van dit ganzenakkoord, bereid tot een ledenraadpleging, en zo ja, zijn zij dan ook bereid zich te conformeren aan de uitkomst daarvan?

Ik zeg u op voorhand dat ik het onbevredigend en teleurstellend zou vinden, wanneer u dit verzoek met de statuten in de hand op louter formele gronden (die ik zelf ook wel kan bedenken) zou afwijzen.

Met vriendelijke groet,

Ed Mather.

Niet langer welkom

2

In Nederland dreigt een half miljoen overzomerende grauwe ganzen en brandganzen te worden vergast. Te wat? Vergast ja, dat lees je goed. Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben er godbetert mee ingestemd. Ben je lid van een van deze organisaties? Verhef dan je stem en laat ze weten dat je het hier niet mee eens bent! Waarom niet? Blader een blogje terug! (Wordt vervolgd)

Klik hier voor een grotere afbeelding