Laat onze ganzen leven! (slot)

 

Geachte heer Mather,

Hierbij reageer ik op uw brief van 24 april jl. U stelt dat Vogelbescherming niet moet zwichten voor de politiek en niet mee moet doen met de waan van de dag. Ik weet niet hoe ik u, na alle informatie die al heeft gelezen, nog duidelijker moet maken dat ondanks alle inzet van ons in de afgelopen jaren de huidige praktijk is dat er honderdduizenden ganzen per jaar worden gedood. Meer of andere inzet is nu niet mogelijk om deze praktijk te veranderen. Natuurlijk kunnen we wachten op een ander politiek klimaat. Maar weet u wanneer de politiek bereid zal zijn om alle ganzen te sparen en de schade aan boeren geheel te vergoeden? Wilt u in die periode tot dat moment (als het er al van gaat komen) dat de huidige praktijk van ganzendoden wordt voortgezet? Ik kan u garanderen dat er tegen die tijd veel meer ganzen dood zullen zijn dan met de uitvoering van het ganzenakkoord en dat schetst ook precies het dilemma waar Vogelbescherming voor stond. Kort gezegd betekent dit: kies je voor heel veel dode ganzen tot in lengte van jaren, of kies je voor kortdurend (een beperkt aantal jaren) ingrijpen waarna ingrijpen niet meer nodig is?

Of boeren in uw of onze ogen nu terecht of onterecht moord en brand schreeuwen, doet niet ter zake. Boeren hebben schade en de overheid vergoedt die schade, maar tot een plafond. Dat is de situatie waar we mee te maken hebben. Al vele jaren proberen we regelingen te verzinnen, bepleiten en te implementeren waardoor alle ganzen ongemoeid gelaten kunnen worden. Maar dat is onvoldoende gelukt en daarom hebben we de situatie zoals die nu is.

Vogelbescherming heeft een Ledenraad als vertegenwoordiging van alle leden. De Ledenraad heeft uitgebreid gediscussieerd over de betrokkenheid van Vogelbescherming bij het ganzenakkoord en heeft ingestemd omdat zij ook zagen dat er geen beter alternatief is voor de komende jaren. Dat is een pittige discussie geweest. En dus zal er geen aanvullende raadpleging van alle leden zijn. Het ganzenakkoord is een feit en wordt momenteel  geïmplementeerd. Dit jaar worden ook alle aanvullende maatregelen duidelijk die ervoor moeten zorgen dat de ganzenpopulaties niet verder zullen toenemen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. Als de uitwerking in strijd is met wat in het akkoord is afgesproken, kan er bijstelling plaatsvinden. Als blijkt dat uitvoering niet conform het akkoord gerealiseerd kan worden, is het mogelijk dat het akkoord wordt opgeheven, maar dat is een uiterste optie.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet, Gerald Derksen

Gerald Derksen

Teamhoofd Servicecentrum

(030) 693 77 75

gerald.derksen@vogelbescherming.nl

Boulevard 12  3707 BM Zeist
Postbus 925  3700 AX Zeist
Telefoon +31 (0)30 693 77 99
Fax +31 (0)30 691 88 44 

Passie voor vogels, hart voor natuur!

Geachte heer Derksen,

Uit uw relaas is mij volkomen duidelijk dat Vogelbescherming haar standpunt over het Ganzenakkoord niet meer zal wijzigen. Ik hecht er niettemin aan hier, alvorens tot een conclusie te komen, nog een paar punten aan te stippen:

Ik heb met tal van mensen in binnen- en buitenland over dit ganzenakkoord gesproken. Van enig begrip, laat staan steun ervoor, is mij daarbij nooit iets gebleken. Wel van veel woede en verontwaardiging over het feit dat als gevolg van dit akkoord een half miljoen ganzen in Nederland dreigt te worden vergast. Mijn idee is dus niet om met de armen over elkaar te gaan zitten tot er politiek iets verandert, zoals u suggereert, maar om die verontwaardiging, die zo duidelijk bij veel mensen leeft, gestalte te geven en te bundelen tot een breed gedragen en krachtig protest tegen de grootscheepse vergassing van ganzen in ons land.

Dat de Ledenraad uitgebreid gediscussieerd heeft over de betrokkenheid van Vogelbescherming bij het Ganzenakkoord neem ik graag van u aan. Ik heb echter niet voor niets gevraagd om een raadpleging van alle leden. De Ledenraad wordt niet door de leden gekozen, maar houdt zichzelf door coöptatie in stand en is daarom niet noodzakelijkerwijs een goede afspiegeling van wat er onder de leden leeft. Ik betreur het dat Vogelbescherming niet bereid is de vraag of zij met dit akkoord wel op de goede weg is te toetsen aan wat haar eigen leden daarvan vinden.

De claim van Vogelbescherming dat er met dit akkoord minder ganzen worden vergast of gedood dan zonder wordt nergens door harde cijfers gestaafd. In de toelichting van Vogelbescherming op het akkoord ontbreekt een solide cijfermatige onderbouwing van deze bewering. Vooralsnog lijkt vooral de wens hier de vader van de gedachte. Maar zelfs als uw bewering klopt, dan nog is dit niet het punt waar het eigenlijk om gaat.

Want het Ganzenakkoord dat Vogelbescherming heeft gesloten raakt aan het principe dat vogels niet gedood mogen worden. Dit akkoord, met als uitvloeisel dat een half miljoen ganzen zal worden vergast of anderszins gedood, schendt dat principe. Hoe geloofwaardig denkt Vogelbescherming nog te zijn wanneer zij zegt aan haar principe dat vogels niet mogen worden gedood vast te houden, terwijl zij tegelijkertijd dit akkoord helpt uitvoeren? Die vraag moet u zelf maar beantwoorden.

Ik kom tot mijn conclusie:

Vogelbescherming is vastbesloten het Ganzenakkoord, waardoor een half miljoen ganzen zal worden vergast of anderszins gedood, te blijven uitvoeren. Argumenten hiertegen worden niet meer gewogen. Vogelbescherming is niet bereid dit Ganzenakkoord, dat raakt aan het principe dat vogels niet gedood mogen worden, te toetsen aan wat haar leden daarvan vinden.

Daarmee laat u mij geen andere keuze dan het opzeggen van mijn lidmaatschap. Ik doe dat bij deze.

Gelukkig zijn er in Nederland ook nog organisaties en partijen die in deze kwestie een ander standpunt huldigen dan Vogelbescherming. Zij krijgen voortaan mijn steun.

Met vriendelijke groet,

Ed Mather